Dwarf Fortress Dwarf Fortress Dwarf Fortress
Active Forts

FortWorldVersion
NoneMoyoathirav0.42.03
None Ashionrav0.42.03
None Nitom Dakonv0.43.05
None Kar Lathonv0.43.05
None Lediropuomonv.044.12 2019 regen
NoneXah Mudungv.044.05 2018
Ushilsid "Icecharred"Mon Sagusv0.44.12 2019 laptop
SpinesdaggersOnra Kajethv0.44.12 2019, regen 0.47.05 2021
Healerboulders Omon Acath0.47.05 2021